Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

2017. Kwiecień. 27., Czwartek, 11:44
Przed przystąpieniem do odpowiedzi na powyższe pytania należy zwrócić uwagę, że ustawa Prawo upadłościowe nie posługuje się pojęciem "upadłość konsumencka". Tym używanym potocznie jak i w jezyku prawniczym pojęciem określa się odrębne postępowaniem upadłościowe nazwane we wspomnianej ustawie "postępowaniem upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej".
Już więc sam tytuł tego postępowania daje rozeznanie kto może skorzystać z tej instytucji. Doprecyzowanie tej kwestii znajduje się w art. 491(1) Prawa upadłościowego. Przepis ten wskazuje, że przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej stosuje się do osób fizycznych, które nie mogą ogłosić upadłości zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej Prawa upadłościowego. Są to więc osoby, które:
I. nie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) kodeksu cywilnego,
II. nie są wspólnikami osobowych spółek handlowych, ponoszącymi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (komplementariusze w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz wspólnicy spółki jawnej)
III. nie są wspólnikami spółki partnerskiej.
Uzupełniając pkt. I należy dodać, że jako przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, która faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, nawet jeżeli nie dokonała ona wpisu do ewidencji. Ponadto zgodnie z obowiązującym poglądem osoba fizyczna, która zawiesiła działalność gospodarczą w dalszym ciągu pozostaje przedsiębiorcą.
Osoby, o których mowa powyżej mogą wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy staną się niewypłącalnymi czyli nie wykonują swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego płynie domniemanie, że w przypadku opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekraczającego trzy miesiące uznaje się, że dłużnik jest niewypłacalny. Nadto przy upadłości konsumenckiej wystarczy aby istniał jeden wierzyciel i jeden dług, którego nie jesteśmy wstanie spłacać, aby zaistniały podstawy do jej ogłoszenia. Nie obowiązuje także dotyczący przedsiębiorców 30 dniowy termin na złożenie wniosku o upadłość, liczony od dnia wystąpienia niewypłacalności.
Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości powinniśmy mieć świadomość przesłanek jego oddalenia, które zostały uregulowane w art. 491(4) Prawa upadłościowego, gdyż ich wystąpienie może z góry skazać próbę ogłoszenia upadłosci na porażkę. Sąd oddali wniosek w następujących sytuacjach:
1. jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa,
2. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wnoisku było prowadzone wobec dłużnika "konsumenckie" postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone z innej przczyny niż na jego wniosek,
3. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie art. 491(20) Prawa upadłościowego (m.in. gdy dłużnik nie wywiązuje się z obowiązków wynikajacych z planu spłaty, zataił majątek, dokonał czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli),
4. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, pomimo istnienia takiego obowiązku nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Chodzi tu m.in o sytuacje, gdy osoba, która prowadząc wcześniej działalność lub będąc wspólnikiem spółki osobowej, już wtedy stała się niewypłacalna w związku z tą swoją aktywnością i nie złożyła w przewidzianym przepisami terminie wniosku o ogłoszenie upadłosci według przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym,
5. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
6. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postęowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności,
7. jeżeli dane podane we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.
Ponadto sąd kierując się względami słuszności lub względami humanitarnymi może uznać prowadzenie postępowania upadłościowego za uzasadnione, pomimo wysąpienia okoliczności opisanych w pkt. od 2 do 7. Jednakże wykazanie istnienia tego typu względów spoczywa na wnioskodawcy, o czym przy formułowaniu wniosku należy pamiętać.

Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage