Baza wiedzy

2017. Kwiecień. 27., Czwartek, 11:44 | Brak komentarzy »
Przed przystąpieniem do odpowiedzi na powyższe pytania należy zwrócić uwagę, że ustawa Prawo upadłościowe nie posługuje się pojęciem "upadłość konsumencka". Tym używanym potocznie jak i w jezyku prawniczym pojęciem określa się odrębne postępowaniem upadłościowe nazwane we wspomnianej ustawie "postępowaniem upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej".
Już więc sam tytuł tego postępowania daje rozeznanie kto może skorzystać z tej instytucji. Doprecyzowanie tej kwestii znajduje się w art. 491(1) Prawa upadłościowego. Przepis ten wskazuje, że przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej stosuje się do osób fizycznych, które nie mogą ogłosić upadłości zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej Prawa upadłościowego. Są to więc osoby, które:
I. nie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) kodeksu cywilnego,
II. nie są wspólnikami osobowych spółek handlowych, ponoszącymi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (komplementariusze w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz wspólnicy spółki jawnej)
III. nie są wspólnikami spółki partnerskiej.
Uzupełniając pkt. I należy dodać, że jako przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, która faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, nawet jeżeli nie dokonała ona wpisu do ewidencji. Ponadto zgodnie z obowiązującym poglądem osoba fizyczna, która zawiesiła działalność gospodarczą w dalszym ciągu pozostaje przedsiębiorcą.
Osoby, o których mowa powyżej mogą wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy staną się niewypłącalnymi czyli nie wykonują swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego płynie domniemanie, że w przypadku opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekraczającego trzy miesiące uznaje się, że dłużnik jest niewypłacalny. Nadto przy upadłości konsumenckiej wystarczy aby istniał jeden wierzyciel i jeden dług, którego nie jesteśmy wstanie spłacać, aby zaistniały podstawy do jej ogłoszenia. Nie obowiązuje także dotyczący przedsiębiorców 30 dniowy termin na złożenie wniosku o upadłość, liczony od dnia wystąpienia niewypłacalności.
Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości powinniśmy mieć świadomość przesłanek jego oddalenia, które zostały uregulowane w art. 491(4) Prawa upadłościowego, gdyż ich wystąpienie może z góry skazać próbę ogłoszenia upadłosci na porażkę. Sąd oddali wniosek w następujących sytuacjach:
1. jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa,
2. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wnoisku było prowadzone wobec dłużnika "konsumenckie" postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone z innej przczyny niż na jego wniosek,
3. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie art. 491(20) Prawa upadłościowego (m.in. gdy dłużnik nie wywiązuje się z obowiązków wynikajacych z planu spłaty, zataił majątek, dokonał czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli),
4. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, pomimo istnienia takiego obowiązku nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Chodzi tu m.in o sytuacje, gdy osoba, która prowadząc wcześniej działalność lub będąc wspólnikiem spółki osobowej, już wtedy stała się niewypłacalna w związku z tą swoją aktywnością i nie złożyła w przewidzianym przepisami terminie wniosku o ogłoszenie upadłosci według przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym,
5. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
6. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postęowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności,
7. jeżeli dane podane we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.
Ponadto sąd kierując się względami słuszności lub względami humanitarnymi może uznać prowadzenie postępowania upadłościowego za uzasadnione, pomimo wysąpienia okoliczności opisanych w pkt. od 2 do 7. Jednakże wykazanie istnienia tego typu względów spoczywa na wnioskodawcy, o czym przy formułowaniu wniosku należy pamiętać.

2016. Październik. 21., Piątek, 15:39 | Brak komentarzy »

Zgodnie z art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.


2016. Lipiec. 18., Poniedziałek, 14:33 | Brak komentarzy »
"Zgodnie z art. 931 § 2 k.c., jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten otwiera dzieciom zmarłego spadkobiercy bezpośrednią, własną drogą do dziedziczenia po jego rodzicach (dziedziczenie przez wnuków). Wnuki spadkodawcy dziedziczą tylko udział, jaki przypadałby dziecku, gdyby dożyło otwarcia spadku. Oznacza to, że przewidziane następstwo, w którym dzieci zmarłego wcześniej dziecka spadkodawcy wchodzą w miejsce swojego rodzica, powoduje, że zstępni zmarłego dziedziczną w istocie bezpośrednio po spadkodawcy. Wnuki spadkodawcy w opisanej sytuacji dochodzą do spadku prawem własnym, bezpośrednio po spadkodawcy, a nie po swoim wstępnym, ponieważ ich dziedziczenie uzależnione jest od istnienia przesłanek dziedziczenia takiego zstępnego w stosunku do spadkodawcy, nie zaś względem swego bezpośrednio przodka. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie po dziadku (babci). Regule dziedziczenia wyrażonej w art. 931 § 2 k.c. nie stoi na przeszkodzie art. 1020 k.c."

2016. Lipiec. 18., Poniedziałek, 14:31 | Brak komentarzy »
"Artykuł 7674 § 2 k.p.c., stanowiący, iż w postępowaniu egzekucyjnym skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna, dotyczy także postępowania klauzulowego."

2016. Lipiec. 18., Poniedziałek, 14:20 | Brak komentarzy »
"Klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną."

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage